map

درخواست تهیه نقشه

check

درخواست صدور عدم خلافی

compose

درخواست صدور پایان کار

megaphone2

استعلامات

estgeh

ایستگاه مکانیزه درون شهری

شهرسازی

map

درخواست تهیه نقشه

check

درخواست صدور عدم خلافی

compose

درخواست صدور پایان کار

megaphone2

استعلامات

خدمات شهری

estgeh

ایستگاه مکانیزه درون شهری

سرمایه گذاری

حمل و نقل

فنی و عمرانی

تجدید آگهی فراخوان عمومی شهرداری بوئین زهرا

جذب سرمایه گذاری (نوبت دوم)