شورای اسلامی شهر بوئین زهرا

رئیس شورا

council-member-03

خانم زهرا رحیمی


کارشناسی ارشد طراحی شهری

نایب ریاست شورا

council-member-01

آقای سید طاهر حسینی


کارشناسی ارشد مدیریت

عضو شورا

council-member-05

آقای عباس حشمتی


کارشناسی ادبیات

سخنگوی شورا

council-member-04

آقای حسین حسین خانی


دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق وجزاء

عضو شورا

council-member-06

آقای صادق علیزاده


کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی