واحد عمرانی

شرح وظایف:

  1. تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه .
  2. بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, جوی, کانیو و برنامه ریزی در رفع آنها.
  3. نظارت بر حفاری ها و صدور مجوزات لازم.
  4. تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت در حفاری ها، کنترل مرمت حفاری ها و انجام آزمایشات لازم.
  5. همکاری با سازمان مدیریت حمل و نقل در جهت رفع مشکلات ترافیکی.
  6. نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران حوزه عمرانی، کنترل نقشه های اجرایی و بررسی صورت وضعیت آنها.
  7. طراحی پیاده روها، میادین و ابنیه فضای سبز و پارکهای محلی .
  8. شرکت در جلسات کمیسیون های معاملات و تحویل.