جلسه شماره 80-مصوبات شماره 480 مورخه 1397/07/24

جلسه شماره 81-مصوبات شماره 500مورخه 1397/08/01

جلسه شماره 82-مصوبات شماره 543مورخه 1397/08/15

جلسه شماره 83-مصوبات شماره 565مورخه 1397/08/28

جلسه شماره 84-مصوبات شماره 573مورخه 1397/09/03

جلسه شماره 85-مصوبات شماره 581مورخه 1397/09/10

جلسه شماره 86-مصوبات شماره 592مورخه 1397/09/13

جلسه شماره 87-مصوبات شماره 610مورخه 1397/09/21

جلسه شماره 88-مصوبات شماره 628 مورخه 1397/09/27