منشور اخلاقی کارکنان شهرداری بوئین زهرا

 

کارکنان شهرداری با ایمان به خدا در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم مردم و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گام برداشته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار می‌دهند.

ما مسئولین و کارکنان شهرداری بوئین زهرا قصد داریم با رعایت موارد زیر ، اخلاق حرفه ای را در فعالیت خود رعایت نماییم:

 

  1. با هدف خدمت به مردم و آراستگی در محل کار خود حاضر شویم.
  2. در انجام وظایف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم.
  3. وظایف محوله و امور مربوط به مراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.
  4. نسبت به یادگیری و کسب اطلاعات برای پاسخگویی به مراجعین تلاش نماییم.
  5. در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نماییم.
  6. در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگر که موجب خدشه دار شدن حقوق سایرین می گردد اجتناب کنیم.
  7. کارکنان شهرداریبر این باورند که شهروندان متولیان واقعی و اصلی شهر می باشند. از این رو از پیشنهادات و انتقادات سازنده آنان در جهت بهبود امور، عمران و زیباسازی شهر استقبال نموده و از آن به عنوان زمینه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می‌نمایند.
  8. کارکنان شهرداریباور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم‌ترین مسوولیت آنان است از این‌رو تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات و ارائه خدمات می‌نمایند.
  9. کارکنان شهرداریانجام امور شهروندان را در چارچوب ضوابط و مقررات بر خود فرض دانسته و در جهت انجام آن کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت شهروندان عزیز در شهرداری جلوگیری نمایند.
  10. کارکنان شهرداریخود را موظف می‌دانند تا در حوزه فعالیت خود اطلاعات و توضیحات مورد نیاز شهروندان را با توجه به مقررات و ضوابط برای آنان فراهم آورند.

 

در پایان کارکنان شهرداری انتظار دارند در برابر خدماتی که به شهروندان ارائه می‌نمایند، ارباب رجوع نیز مشکلات کاری آنان را درک نموده و ضمن رعایت احترام نسبت به کارکنان با آرامش کامل و احترام متقابل کار خود را پیگیری فرمایند.

“کارکنان شهرداری بوئین زهرا”