13/06/1401

آگهی مناقصه/مزایده عمومی یک مرحله ای(جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سامانه ستادیران مراجعه شود.)

  ” آگهی مناقصه /مزایده عمومی یک مرحله ای” شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها موارد ذیل […]