انتقادات و پیشنهادات

شهرداری بوئین زهرا همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است و به آن ارج می نهد.