شورای اسلامی شهر بوئین زهرا

رئیس شورا

حسین حسین خانی

حسین حسین خانی


کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)

نایب رئیس شورا

زهرا رحیمی

زهرا رحیمی


کارشناسی ارشد شهرسازی

منشی شورا

council-member-05

عباس حشمتی


کارشناسی ادبیات

سخنگو و خزانه دارشورا

حمیرا کاتوزی

سیده حمیرا کاتوزی


کارشناسی آموزش ابتدایی

منشی شورا

سید طاهر

سید طاهر حسینی


کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی