معرفی و شرح وظایف

23/03/1401

واحد اداری و كارپردازی

02/12/1396

واحد خدمات موتوری

معرفی واحد: واحد موتوری شهردار ی در سال 1355 همزمان با تاسیس شهردار ی کار خود را شروع و در راستای خدمات رسانی به شهروندان کوشا […]
02/12/1396

واحد مسئول دفتر شهردار

شرح وظایف: تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با شهردار محترم و تعیین ساعات ملاقات برای آنها. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها . پیگیری دستورات شهردار محترم. […]
02/12/1396

واحد دبیرخانه شهرداری

معرفی واحد: دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش […]
02/12/1396

واحد امور قراردادهای شهرداری

معرفی واحد: فراهم نمودن بستری جهت ایجاد ارتباط منطقی و شفاف بین پیمانکاران با شهرداری بخشی از وظایف مهم واحد امور قرارداهای شهرداری می باشد، در […]
20/11/1396

واحد روابط عمومی و حقوق بین الملل

20/11/1396

واحد امور قراردادها

20/11/1396

واحد حمل و نقل همگانی

مدیر عامل سازمان حمل و نقل:  عیسی عشرتی 
20/11/1396

واحد بسیج کارکنان

مسئول بسیج شهرداری: قاسم چراغلو
20/11/1396

واحد حراست شهرداری

معرفی واحد: حراست در قلب تشکیلات شهرداری وظیفه خطیر مراقبت از سلامت بخش های آن را در برابر انواع انحرافات بر عهده دارد و با توجه […]