ارتباط با شهرداری

آدرس : بوئین زهرا بلوار آیت الله طالقانی. کد پستی : 17817-34517

فکس : 028.34222585  فکس کارپردازی : 028.34228474

تلفن : 028.34222300 و 028.34227600