گزارش عملکرد واحد امور قراردادهای شهرداری

عملکرد: تهیه قرارداد آسفالت.  تهیه اسناد مناقصه فضای سبز میدان امام رضا و بوستان امام علی “ع” تهیه اسناد مزایده بازیافت زباله.