گزارش عملکرد واحد امور مالی شهرداری

گزارش عملکرد واحد امور مالی: -تهیه و تنظیم صورتجلسه های تحویل و تحول -تهیه تراز مالی -تهیه صورت مغایرت بانکی، -تهیه صورتحسابهای مالی -تهیه مشخصات چکهای […]