گزارش عملکرد واحد خدمات موتوری

عملکرد 6 ماه واحد موتوری : زیر سازی و خاک برداری خیابان های تازه تاسیس در شهرک امیر آباد ،فرهنگیان، ولیعصر شرقی و خیابان های غزل […]