گزارش عملکرد واحد درآمد شهرداری

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم سال 1396: واحد درآمد در راستای اجرای تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر، در سال جاری افزایش درآمدی 10 درصدی را در […]