گزارش عملکرد

عملکرد: پیگیری انعقاد قرارداد آسفالت با سازمان همیاری و به نتیجه رسیدن آن. پیگیری در یافت سهمیه قیر شهرداری به میزان 850 تن از اداره کل […]