گزارش عملکرد واحد فضای سبز شهرداری

گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1396:   8-نصب نرده های بتنی و تعمیر آنها 1-احداث مزار شهدای گمنام و فضای سبز مزار 9-خاکبرداری و بیل […]