مسئول حقوقی

شرح وظایف حقوقی:

  1. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور شهرداری.
  2. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.
  3. سازماندهی فعالیت های مربوطه، تعیین وظایف و حدود اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
  4. تعیین خط مشی انجام امور و نظارت بر حسن اجرای آن.
  5. انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار و در حدود وظایف ارجاع می گردد.