واحد مسئول دفتر شهردار

واحد مسئول دفتر شهردار

شرح وظایف:

  1. تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با شهردار محترم و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.
  2. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها .
  3. پیگیری دستورات شهردار محترم.
  4. پیگیری نامه های ارجاع شده به واحدها.
  5. پاسخگویی به تلفن های مردمی.
  6. تهیه گزارشات لازم در زمینه فعالیت­های حوزه دفتر.
  7. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.