واحد مالی

معرفی واحد:

واحد امور مالي با تنظيم بودجه و نظارت به تخصيص صحيح آن سعی در كاهش هزينه هاي جاري و غير ضروري داشته که این امر تاثیر بسزايي در سوق دادن بيشترين سهم بودجه به سمت هزينه هاي عمراني دارد.

 

شرح وظایف:

1-اجراي آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها

2-تهيه و تظيم اسناد حسابداری براساس مدارك مثبته.

3-پیگیری چکهای واگذار شده در بانک

4-صدور دستور پرداخت صورت وضعیتهای رسیده از واحد ها

5- صدور دستور پرداخت درخواستهای رسیده از واحد ها

6-بررسی، تهیه، تنظیم و صدور اسناد کارپردازی

7-پیگیری و انجام کلیه امورات بیمه سلامت، وام، بازنشستگی و… بازنشستگان خدمات کشوری شهرداری

8-پیگیری و ثبت اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

9- پیگیری و ثبت صورت معاملات فصلی

10-پیگیری و ارسال نامه های رسیده  از سوی مراجعین و ارسال به شورای شهر، دفتر شهردار و..

11-بایگانی اسناد مالی و حسابداری

12-تهیه صورت مغایرات حسابهای بانکی

13-همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، تفریغ بودجه

14-ثبت بودجه و تفریغ بودجه در سامانه بودجه

15-ثبت موارد مالی مربوطه در سامانه اعتبارات،سامانه آمار و اطلاعات و…

16- پیگیری چکهای برگشتی و تحویل به واحد حقوقی جهت وصول

17-انجام امورات مالی شهرداری در بانکها، ادارات بیمه ، دارایی و….

18-انجام امورات مربوط به ذیحسابی

19-صدور چکهای پیمانکاران و….

20-پرداخت حقوق کارکنان

21-انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق