واحد شهرسازی

معرفی واحد:

واحد شهرسازی متولي تهيه و كنترل و نظارت بر كليه ساخت و سازهاي شهروندان در قالب طرح جامع ميباشد. هرگونه ساخت و ساز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي پس از كسب مجوز از شهرداري قانوني ميشود كه به طور خلاصه شامل مراحل ذيل ميشود :

شرح وظايف:

1- راهنمايي مراجعين جهت پيگيري روند تشکیل پرونده.

2- بررسی و كنترل مدارك و تشكيل پرونده ها.

3- تعیین نوبت بازدید، بازديد از املاك، مطابقت وضع محل با نقشه هوايي و ارائه گزارش بازدید.

4- اعلام عقب نشيني و كاربري هاي اراضي و املاك مختلف.

5- کنترل ضوابط شهرسازی در گزارش های بازدید درج شده در پرونده ها.

6- صدور دستور تهیه نقشه در مراحل اولیه جهت تدقیق وضع ملک نسبت به پلاکهای ثبتی و گذرهای مجاور.

7- كنترل نقشه هاي ارائه شده (كروكي) و كنترل آن با وضع موجود.

8- کنترل نقشه های معماری و تایید آنها.

9- مكاتبه با دفاتر مهندسين طراح جهت موارد اصلاحي نقشه هاي بررسي شده صدور پروانه.

10- ورود اطلاعات كنترل نقشه ها در سيستم شهرسازي جهت صدور پروانه.

11- تهيه و تنظيم پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده صد.

12- هماهنگی با اعضاء کمیسیون ها جهت تشکیل جلسات کمیسیون بدوی ماده صد و کمیسیون تجدید نظر ماده صد.

13-ثبت آراء صادره، صدور ابلاغیه آراء ماده صد، ثبت اعتراضات و یا عدم اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده صد.

14- ارائه آمار پرونده هاي اجرايي (جريمه و یا تخريب) به مسئول مافوق و هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت اجراي حكم (حراست، اجرائيات و …)

15- بررسي و تكميل پرونده ها جهت مطرح كردن درکارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی.

16- ارائه براصلاحی گذر به مالکین.

17- تشکیل جلسات کمیته سیما و منظر شهری.

18-تهيه آمار عملكرد شهرسازي  به صورت دوره ای.

19- ارائه آمار پروانه هاي صادره به استانداری.

20-مكاتبه و پاسخ استعلام با ادارات  و ارگان ها.

21- تهيه پيش نويس و صدور پروانه ساخت، اصلاحات، عدم خلاف، تمديد، پايانكار و … .

22- شرکت در جلسات کمیسیون املاک .

23- انجام امورات مربوط به تفکیک اراضی درخواست کنندگان.