واحد درآمد

معرفی واحد:

شهرداري نهادی عمومی و غیردولتی بوده وهزينه خدماتي را كه انجام آن ضروري است، با روش منطقي از طریق وصول درآمد ها مطابق قوانين و مقرراتي كه در اين زمينه وضع گرديده تامین می نماید.

شرح وظایف:

  1. اجرای قوانین و آیین نامه  و بخشنامه های صادره به واحد درآمد
  2. صدور سند درآمد
  3. محاسبات عوارضات پرونده های ساختمانی مطابق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر
  4. بررسی پرونده های ساختمانی جهت صدور نامه های ارجاعی از ادارات دیگر
  5. بررسی پرونده های ساختمانی جهت صدور مجوز ساخت و پایانکار
  6. تهیه گزارشات درآمدی طبق خواسته مراجع مافوق
  7. پاسخ به استعلامات و نامه های سایر ارگان ها