واحد فضای سبز

معرفی واحد:

واحد فضای سبز در نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوده و حریم شهر بر اساس معیارها و استانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی شهر فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

1-نظارت بر کلیه امورات فضای سبز شهری از جمله پارکها و بوستان ها و ….

2-نظارت بر تاسیسات برقی و مکانیکی پارکها و بوستان ها

3-نظارت بر حسن اجرای تعهدات پیمانکاران فضای سبز

4-توسعه فضای سبز شهری و گسترش آن با استفاده از برنامه های جامع شهرداری