واحد خدمات شهری

شرح وظایف:

  1. نظارت و بازديد روزانه از سطح شهر و اعلام نواقص به پیمانکاران جهت رفع آنها .
  2. اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي بر عملكرد پيمانكاران خدمات شهري .
  3. بازرسي صورت وضعيت هاي پيمانكاران خدمات شهري .
  4. نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به انتقال زباله.
  5. نظارت برانجام توزين كاميونهاي حاوي زباله، نخاله و ضايعات.
  6. پيگيري امور مربوط به پلاک کوبی املاک و معابر .
  7. برنامه ريزي در خصوص تهيه آمار پرسنلي كارگران خدمات شهری .
  8. برنامه ريزي جهت اتلاف سگهاي ولگرد.
  9. نظارت بر امورات گورستان و اموات.
  10. تهيه وارائه گزارشات لازم به مافوق.