واحد دبیرخانه شهرداری

واحد دبیرخانه شهرداری

معرفی واحد:

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .

شرح وظایف:

  1. ثبت نامه های وارده و صاره و اسکن آنها.
  2. توزیع نامه های ثبت شده به واحدها0
  3. تایپ نامه های اداری حوزه شهردار –دفتر –معاونین و … .
  4. کدگذاری پرونده های ساختمانی جدید.
  5.  کدگذاری نامه های اداری و بایگانی در پرونده های مربوطه.
  6. نگهداری پرونده های پرسنلی.
  7. دریافت و ارسال نامه از سیستم شبکه دولت.