13/11/1396

تقدیم لایحه بودجه شهرداری به شورای اسلامی شهر

بودجه ٣٠٥ ميليارد ريالى شهردارى بوئين زهرا با رشد ٦٩ درصدى و با ارتقاء كمى و كيفى بر اساس استانداردهاى ملى تقديم شوراى اسلامى شهر گرديده […]